دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 halıcılık [tr] halıcılık تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hayıflanmak [tr] hayıflanmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 desibel [tr] desibel تلفظ 0 رأی
05/11/2011 evhamlanmak [tr] evhamlanmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gala [tr] gala تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gürleme [tr] gürleme تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hırpalamak [tr] hırpalamak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 çelişkisiz [tr] çelişkisiz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dirençli [tr] dirençli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gülle [tr] gülle تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dişsiz [tr] dişsiz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 beklenmedik [tr] beklenmedik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 denizyıldızı [tr] denizyıldızı تلفظ 0 رأی
05/11/2011 antre [tr] antre تلفظ 0 رأی
05/11/2011 beyazlatmak [tr] beyazlatmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 inatlaşmak [tr] inatlaşmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ayaküzeri [tr] ayaküzeri تلفظ 0 رأی
05/11/2011 heybet [tr] heybet تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gol [pt] gol تلفظ 0 رأی
05/11/2011 alan teorileri [tr] alan teorileri تلفظ 0 رأی