دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 espri [tr] espri تلفظ 0 رأی
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon تلفظ 0 رأی
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru تلفظ 0 رأی
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile تلفظ 0 رأی
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız تلفظ 0 رأی
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma تلفظ 0 رأی
05/11/2011 içtima [tr] içtima تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dok [tr] dok تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hasis [tr] hasis تلفظ 0 رأی
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı تلفظ 0 رأی
05/11/2011 asık [tr] asık تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hileli [tr] hileli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 garaz [tr] garaz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hususî [tr] hususî تلفظ 0 رأی
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık تلفظ 0 رأی
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hap [tr] hap تلفظ 0 رأی
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hacet [tr] hacet تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri تلفظ 0 رأی
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog تلفظ 0 رأی
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan تلفظ 0 رأی