دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 gururlanmak [tr] gururlanmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ilerletmek [tr] ilerletmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 anırmak [tr] anırmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ilerde [tr] ilerde تلفظ 0 رأی
05/11/2011 deneyimli [tr] deneyimli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 değişimli [tr] değişimli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 element [tr] element تلفظ 0 رأی
05/11/2011 alfabetik [tr] alfabetik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gammazlamak [tr] gammazlamak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 arkeolojik [tr] arkeolojik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 annelik [tr] annelik تلفظ 0 رأی
05/11/2011 helâk [tr] helâk تلفظ 0 رأی
05/11/2011 erkeksi [tr] erkeksi تلفظ 0 رأی
05/11/2011 güçlenmek [tr] güçlenmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 doluşmak [tr] doluşmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ekstra [tr] ekstra تلفظ 0 رأی
05/11/2011 acemice [tr] acemice تلفظ 0 رأی
05/11/2011 güya [tr] güya تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ıssız [tr] ıssız تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hipnoz [tr] hipnoz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ibraz [tr] ibraz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 endüstri [tr] endüstri تلفظ -1 رأی
05/11/2011 destekli [tr] destekli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 his [tr] his تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Reha Erdem [tr] Reha Erdem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] Göbeklitepe تلفظ 0 رأی
05/11/2011 halojen [tr] halojen تلفظ 0 رأی
05/11/2011 imame [tr] imame تلفظ 0 رأی
05/11/2011 çocuklu [tr] çocuklu تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gişe [tr] gişe تلفظ 0 رأی