دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 çarptırmak [tr] çarptırmak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gösterim [tr] gösterim تلفظ 0 رأی
05/11/2011 iffetsiz [tr] iffetsiz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 baz [tr] baz تلفظ 0 رأی
05/11/2011 esir [tr] esir تلفظ 0 رأی
05/11/2011 gecikmek [tr] gecikmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 huysuzca [tr] huysuzca تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ıslah [tr] ıslah تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dekont [tr] dekont تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hırlamak [tr] hırlamak تلفظ 0 رأی
05/11/2011 hiddet [tr] hiddet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 halletmek [tr] halletmek تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ekonometri [tr] ekonometri تلفظ 0 رأی
05/11/2011 bahçeli [tr] bahçeli تلفظ 0 رأی
05/11/2011 daimî [tr] daimî تلفظ 0 رأی
05/11/2011 ekseri [tr] ekseri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ibaret [tr] ibaret تلفظ 0 رأی
05/11/2011 dönüşümlü [tr] dönüşümlü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 güreş [tr] güreş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 boğuntu [tr] boğuntu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 çıldırtmak [tr] çıldırtmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hidrojen [tr] hidrojen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hallice [tr] hallice تلفظ 0 رأی
05/11/2011 iletişim [tr] iletişim تلفظ 0 رأی
05/11/2011 homojen [tr] homojen تلفظ 0 رأی
05/11/2011 alçaltıcı [tr] alçaltıcı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ışıkçı [tr] ışıkçı تلفظ 0 رأی
05/11/2011 alışkanlık [tr] alışkanlık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 çekyat [tr] çekyat تلفظ 0 رأی
05/11/2011 düello [tr] düello تلفظ 0 رأی