دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/10/2012 Agop [tr] Agop تلفظ 0 رأی
23/10/2012 Mihrisah [tr] Mihrisah تلفظ 0 رأی
23/10/2012 Mihrişah [tr] Mihrişah تلفظ 0 رأی
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] masaüstü bilgisayarı تلفظ 0 رأی
16/11/2011 yaradılış [tr] yaradılış تلفظ 0 رأی
16/11/2011 verimli [tr] verimli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 sentetik [tr] sentetik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 dem [tr] dem تلفظ 0 رأی
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] şaşırtıcı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 itici [tr] itici تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 nemlenmek [tr] nemlenmek تلفظ 0 رأی
16/11/2011 bahri [tr] bahri تلفظ 0 رأی
16/11/2011 totalitarizm [tr] totalitarizm تلفظ 0 رأی
16/11/2011 antifaşizm [tr] antifaşizm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 Troçkizm [tr] Troçkizm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 Marksizm [tr] Marksizm تلفظ 0 رأی
16/11/2011 Leninizm [tr] Leninizm تلفظ 0 رأی
16/11/2011 reformizm [tr] reformizm تلفظ 0 رأی
16/11/2011 1402'likler [tr] 1402'likler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 atomize olmak [tr] atomize olmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] İdris Küçükömer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2011 deklase olmak [tr] deklase olmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 evrensellik [tr] evrensellik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ihtiras [tr] ihtiras تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 hadde [tr] hadde تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 eyalet [tr] eyalet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 ilişmek [tr] ilişmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 geveze [tr] geveze تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 gıcırdamak [tr] gıcırdamak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2011 gelir [tr] gelir تلفظ 0 رأی