دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/11/2010 laranja [pt] laranja تلفظ 2 رأی
18/11/2010 de nada [pt] de nada تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 João [pt] João تلفظ 0 رأی
18/11/2010 encarnado [pt] encarnado تلفظ 1 رأی
18/11/2010 vermelho [pt] vermelho تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 amarelo [pt] amarelo تلفظ 0 رأی
18/11/2010 verde [pt] verde تلفظ -1 رأی
18/11/2010 branco [pt] branco تلفظ 0 رأی
18/11/2010 azul [pt] azul تلفظ 1 رأی
18/11/2010 casa [pt] casa تلفظ 1 رأی
18/11/2010 Português [pt] Português تلفظ 2 رأی
18/11/2010 Quero [pt] Quero تلفظ 0 رأی
18/11/2010 sim [pt] sim تلفظ 2 رأی
18/11/2010 não [pt] não تلفظ 0 رأی
18/11/2010 obrigada [pt] obrigada تلفظ 0 رأی
18/11/2010 coração [pt] coração تلفظ 1 رأی
18/11/2010 Portugal [pt] Portugal تلفظ -1 رأی
18/11/2010 domingo [pt] domingo تلفظ 0 رأی
18/11/2010 sábado [pt] sábado تلفظ 1 رأی
18/11/2010 cantei [pt] cantei تلفظ 1 رأی
18/11/2010 ONTEM [pt] ONTEM تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 hoje [pt] hoje تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 amanhã [pt] amanhã تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 chorar [pt] chorar تلفظ 0 رأی
18/11/2010 rir [pt] rir تلفظ 0 رأی
18/11/2010 Amor [pt] Amor تلفظ 1 رأی