دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2010 roof [en] roof تلفظ 0 رأی
28/10/2010 journalist [en] journalist تلفظ 2 رأی
28/10/2010 Spiderman [en] Spiderman تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Latham [en] Latham تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Albany [en] Albany تلفظ -1 رأی
28/10/2010 Love Story [en] Love Story تلفظ -1 رأی
28/10/2010 cybernetics [en] cybernetics تلفظ 1 رأی
28/10/2010 time immemorial [en] time immemorial تلفظ 0 رأی
28/10/2010 human nature [en] human nature تلفظ 0 رأی
28/10/2010 for heaven's sake [en] for heaven's sake تلفظ 0 رأی
28/10/2010 scarlet woman [en] scarlet woman تلفظ 0 رأی
28/10/2010 ivory tower [en] ivory tower تلفظ 1 رأی
28/10/2010 recombination [en] recombination تلفظ 0 رأی
28/10/2010 brought up [en] brought up تلفظ 0 رأی
28/10/2010 sandblast [en] sandblast تلفظ 0 رأی
28/10/2010 reciprocality [en] reciprocality تلفظ 0 رأی
28/10/2010 undaunted [en] undaunted تلفظ 0 رأی