دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2010 spandex [en] spandex تلفظ 0 رأی
12/09/2010 worsteds [en] worsteds تلفظ 0 رأی
12/09/2010 lambswool [en] lambswool تلفظ 0 رأی
12/09/2010 muslin [en] muslin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 jute [en] jute تلفظ 0 رأی
12/09/2010 nylon [en] nylon تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 polyester [en] polyester تلفظ 1 رأی
12/09/2010 satin [en] satin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 fibre [en] fibre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 suiting [en] suiting تلفظ 0 رأی
12/09/2010 cloths [en] cloths تلفظ 0 رأی
12/09/2010 flaxen [en] flaxen تلفظ 0 رأی
12/09/2010 scrim [en] scrim تلفظ 0 رأی
12/09/2010 quilting [en] quilting تلفظ 0 رأی
12/09/2010 silk [en] silk تلفظ 0 رأی
12/09/2010 rayon [en] rayon تلفظ 0 رأی
12/09/2010 chintz [en] chintz تلفظ 0 رأی
12/09/2010 gabardine [en] gabardine تلفظ 0 رأی
12/09/2010 worsted [en] worsted تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Bradford Abbas [en] Bradford Abbas تلفظ 0 رأی
12/09/2010 subaudition [en] subaudition تلفظ 0 رأی
12/09/2010 mini [en] mini تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Garmin [en] Garmin تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Loughton [en] Loughton تلفظ -1 رأی
09/09/2010 Terpsichore [en] Terpsichore تلفظ 1 رأی
09/09/2010 Calliope [en] Calliope تلفظ 0 رأی
09/09/2010 Cybele [en] Cybele تلفظ 1 رأی
09/09/2010 Nesoi [en] Nesoi تلفظ 0 رأی
09/09/2010 Melinoe [en] Melinoe تلفظ 0 رأی
09/09/2010 Thelxinoë [en] Thelxinoë تلفظ 0 رأی