دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2011 Thomas à Becket [en] Thomas à Becket تلفظ 0 رأی
11/02/2011 reformulator [en] reformulator تلفظ 0 رأی
11/02/2011 undisciplined [en] undisciplined تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 Cartoon Network [en] Cartoon Network تلفظ 0 رأی
11/02/2011 unraveled [en] unraveled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 Installation [en] Installation تلفظ 4 رأی
11/02/2011 Charles Wright Mills [en] Charles Wright Mills تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 then again [en] then again تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 in total [en] in total تلفظ 0 رأی
11/02/2011 Banham [en] Banham تلفظ 0 رأی
11/02/2011 Henry Graham Greene [en] Henry Graham Greene تلفظ 0 رأی
11/02/2011 primer (paint) [en] primer (paint) تلفظ 2 رأی
11/02/2011 carburettor [en] carburettor تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
02/02/2011 hypochondriac [en] hypochondriac تلفظ 1 رأی
19/11/2010 zooming [en] zooming تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 supernumerary [en] supernumerary تلفظ 1 رأی
01/10/2010 Drumcree [en] Drumcree تلفظ 0 رأی
13/09/2010 Windsor [en] Windsor تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/09/2010 barrateen [en] barrateen تلفظ 0 رأی
13/09/2010 cretonne [en] cretonne تلفظ 0 رأی
13/09/2010 chambray [en] chambray تلفظ 0 رأی
13/09/2010 baft [en] baft تلفظ 0 رأی
13/09/2010 batiste [en] batiste تلفظ 0 رأی
13/09/2010 crepon [en] crepon تلفظ 0 رأی
13/09/2010 mousseline [en] mousseline تلفظ 0 رأی
13/09/2010 handbasket [en] handbasket تلفظ 0 رأی
13/09/2010 loden [en] loden تلفظ 0 رأی
13/09/2010 sarsenet [en] sarsenet تلفظ 0 رأی
13/09/2010 silkaline [en] silkaline تلفظ 0 رأی
12/09/2010 kincob [en] kincob تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ