دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2011 transplantation [en] transplantation تلفظ 1 رأی
11/02/2011 positivist [en] positivist تلفظ 0 رأی
11/02/2011 naturalism [en] naturalism تلفظ 1 رأی
11/02/2011 science [en] science تلفظ 8 رأی
11/02/2011 skeptologist [en] skeptologist تلفظ 0 رأی
11/02/2011 pharyngula [en] pharyngula تلفظ 0 رأی
11/02/2011 bistable [en] bistable تلفظ 0 رأی
11/02/2011 cogenetic [en] cogenetic تلفظ 0 رأی
11/02/2011 mesosome [en] mesosome تلفظ 0 رأی
11/02/2011 ribonucleoprotein [en] ribonucleoprotein تلفظ 0 رأی
11/02/2011 species [en] species تلفظ 3 رأی
11/02/2011 Tritium [en] Tritium تلفظ 0 رأی
11/02/2011 radionuclide [en] radionuclide تلفظ 0 رأی
11/02/2011 pseudoarthrosis [en] pseudoarthrosis تلفظ 0 رأی
11/02/2011 peptides [en] peptides تلفظ 0 رأی
11/02/2011 muscles [en] muscles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 termites [en] termites تلفظ 0 رأی
11/02/2011 amylopectin [en] amylopectin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 skepticism [en] skepticism تلفظ 0 رأی
11/02/2011 basicity [en] basicity تلفظ 0 رأی
11/02/2011 temperatures [en] temperatures تلفظ 1 رأی
11/02/2011 cybernetics [en] cybernetics تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/02/2011 physiology [en] physiology تلفظ 0 رأی
11/02/2011 shuddered [en] shuddered تلفظ 0 رأی
11/02/2011 Worcestershire [en] Worcestershire تلفظ 8 رأی
11/02/2011 Google [en] Google تلفظ 5 رأی
11/02/2011 Thomas à Becket [en] Thomas à Becket تلفظ 0 رأی
11/02/2011 reformulator [en] reformulator تلفظ 0 رأی
11/02/2011 undisciplined [en] undisciplined تلفظ 0 رأی
11/02/2011 Cartoon Network [en] Cartoon Network تلفظ 0 رأی