دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
20/03/2010 at work [en] at work تلفظ توسط TopQuark
19/03/2010 osteosarchaematosplanchnochondroneuromuelous [en] osteosarchaematosplanchnochondroneuromuelous تلفظ 0 رأی
06/03/2010 sturdy beggar [en] sturdy beggar تلفظ توسط Homophone
26/02/2010 Commission for Racial Equality [en] Commission for Racial Equality تلفظ 0 رأی
23/02/2010 ten million [en] ten million تلفظ 0 رأی
22/02/2010 mean proportional [en] mean proportional تلفظ توسط Stephannie
22/02/2010 isoperimetric inequality [en] isoperimetric inequality تلفظ 0 رأی
19/02/2010 density function [en] density function تلفظ توسط ayanami
17/02/2010 characteristic function [en] characteristic function تلفظ 0 رأی
17/02/2010 ceiling function [en] ceiling function تلفظ 0 رأی
17/02/2010 geometric mean [en] geometric mean تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Toby the Dog [en] Toby the Dog تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Max the Sheepdog [en] Max the Sheepdog تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Bruno the Dog [en] Bruno the Dog تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Bird woman [en] Bird woman تلفظ 0 رأی
15/02/2010 pearly gates [en] pearly gates تلفظ 0 رأی
12/02/2010 give away [en] give away تلفظ توسط TopQuark
26/11/2008 care for [en] care for تلفظ 0 رأی
23/11/2008 cast one’s hook [en] cast one’s hook تلفظ توسط Homophone
23/11/2008 bait the hook [en] bait the hook تلفظ توسط TopQuark
21/11/2008 curate's egg [en] curate's egg تلفظ 0 رأی
21/11/2008 Buckley's chance [en] Buckley's chance تلفظ توسط Homophone
06/11/2008 take the wind out of his sails [en] take the wind out of his sails تلفظ توسط TopQuark