دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2011 张泽亚 [zh] 张泽亚 تلفظ 0 رأی
18/07/2011 有口难言 [zh] 有口难言 تلفظ 0 رأی
18/07/2011 Desmond Llewelyn [en] Desmond Llewelyn تلفظ -1 رأی
29/05/2011 土狗子 [zh] 土狗子 تلفظ 0 رأی
29/05/2011 aluminium [en] aluminium تلفظ -1 رأی
29/05/2011 Canterbury [en] Canterbury تلفظ 1 رأی
29/05/2011 Capricorn [en] Capricorn تلفظ 0 رأی
29/05/2011 clafoutis [fr] clafoutis تلفظ 0 رأی
29/05/2011 happening [en] happening تلفظ 1 رأی
29/05/2011 Alexandra [en] Alexandra تلفظ 0 رأی
29/05/2011 availability [en] availability تلفظ 0 رأی
29/05/2011 Haere mai [mi] Haere mai تلفظ -1 رأی
29/05/2011 commodity [en] commodity تلفظ 1 رأی
29/05/2011 Fitzpatrick [en] Fitzpatrick تلفظ 0 رأی
29/05/2011 New Zealand [en] New Zealand تلفظ 0 رأی
29/05/2011 William Jerdan [en] William Jerdan تلفظ 0 رأی
29/05/2011 Rhona Mitra [en] Rhona Mitra تلفظ 0 رأی
29/05/2011 authoritative [en] authoritative تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/05/2011 Melissa [en] Melissa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/05/2011 beverage [en] beverage تلفظ 0 رأی
29/05/2011 confidentiality [en] confidentiality تلفظ 2 رأی