دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2009 agigantada [es] agigantada تلفظ 0 رأی
31/07/2009 cabezota [es] cabezota تلفظ 0 رأی
31/07/2009 alborotar [es] alborotar تلفظ 0 رأی
31/07/2009 enredadera [es] enredadera تلفظ 0 رأی
31/07/2009 estrépito [es] estrépito تلفظ 1 رأی
31/07/2009 invierno [es] invierno تلفظ -1 رأی
31/07/2009 roble [es] roble تلفظ 0 رأی
14/07/2009 todo [es] todo تلفظ 0 رأی
14/07/2009 atrevido [es] atrevido تلفظ 0 رأی
14/07/2009 alabastrino [es] alabastrino تلفظ 0 رأی
14/07/2009 brocal [es] brocal تلفظ 0 رأی
14/07/2009 ciudadela [es] ciudadela تلفظ 0 رأی
14/07/2009 terribles [es] terribles تلفظ 0 رأی
14/07/2009 salamandra [es] salamandra تلفظ 1 رأی
14/07/2009 aljibe [es] aljibe تلفظ 0 رأی
14/07/2009 cristales [es] cristales تلفظ 0 رأی
08/07/2009 contagiado [es] contagiado تلفظ 0 رأی
08/07/2009 auroras [es] auroras تلفظ 0 رأی
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados تلفظ 0 رأی
08/07/2009 alborozo [es] alborozo تلفظ 0 رأی
08/07/2009 declinaba [es] declinaba تلفظ 0 رأی
08/07/2009 pauta [es] pauta تلفظ -1 رأی
08/07/2009 treinta [es] treinta تلفظ 0 رأی
08/07/2009 baile [es] baile تلفظ 0 رأی
08/07/2009 cuidados [es] cuidados تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 acuoso [es] acuoso تلفظ 0 رأی
08/07/2009 tregua [es] tregua تلفظ 0 رأی
08/07/2009 labio [es] labio تلفظ 0 رأی
08/07/2009 viaje [es] viaje تلفظ 0 رأی
08/07/2009 fauna [es] fauna تلفظ 0 رأی