کاربر:

mikaeli

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های mikaeli شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 kazoo [fi] kazoo تلفظ 0 رأی
28/02/2018 cola [fi] cola تلفظ 0 رأی
28/02/2018 Peter Pan [fi] Peter Pan تلفظ 0 رأی
27/12/2017 tilavuus [fi] tilavuus تلفظ 0 رأی
27/12/2017 samankestoinen [fi] samankestoinen تلفظ 0 رأی
27/12/2017 viikon päästä [fi] viikon päästä تلفظ 0 رأی
27/12/2017 ukonnuoli [fi] ukonnuoli تلفظ 0 رأی
27/12/2017 painotuore [fi] painotuore تلفظ 0 رأی
27/12/2017 taustanauru [fi] taustanauru تلفظ 0 رأی
27/12/2017 kahvitus [fi] kahvitus تلفظ 0 رأی
27/12/2017 hermomyrkky [fi] hermomyrkky تلفظ 0 رأی
27/12/2017 nähdä [fi] nähdä تلفظ 0 رأی
27/12/2017 raakuus [fi] raakuus تلفظ 0 رأی
27/12/2017 nahkalaukku [fi] nahkalaukku تلفظ 0 رأی
27/12/2017 Hirvaskangas [fi] Hirvaskangas تلفظ 0 رأی
27/12/2017 nykyään [fi] nykyään تلفظ 0 رأی
27/12/2017 Oiva Toikka [fi] Oiva Toikka تلفظ 0 رأی
27/12/2017 urheilu [fi] urheilu تلفظ 0 رأی
27/12/2017 sakea [fi] sakea تلفظ 0 رأی
27/12/2017 irti [fi] irti تلفظ 0 رأی
27/12/2017 maitovara [fi] maitovara تلفظ 0 رأی
27/12/2017 kokematon [fi] kokematon تلفظ 0 رأی
27/12/2017 ensirakkaus [fi] ensirakkaus تلفظ 0 رأی
27/12/2017 yskös [fi] yskös تلفظ 0 رأی
27/12/2017 lyhäri [fi] lyhäri تلفظ 0 رأی
27/12/2017 sukankuluttaja [fi] sukankuluttaja تلفظ 0 رأی
27/12/2017 pane [fi] pane تلفظ 0 رأی
27/12/2017 unho [fi] unho تلفظ 0 رأی
27/12/2017 leseet [fi] leseet تلفظ 0 رأی
27/12/2017 foolihappo [fi] foolihappo تلفظ 0 رأی