دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2010 sós rudacskák [hu] sós rudacskák تلفظ 0 رأی
27/01/2010 hörög [hu] hörög تلفظ 0 رأی
27/01/2010 helyesel [hu] helyesel تلفظ 0 رأی
27/01/2010 hajlandó [hu] hajlandó تلفظ 0 رأی
27/01/2010 tokaji aszú eszencia [hu] tokaji aszú eszencia تلفظ 0 رأی
09/01/2010 szakadék [hu] szakadék تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/01/2010 fekszik [hu] fekszik تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 befagy [hu] befagy تلفظ 0 رأی
04/01/2010 beiktat [hu] beiktat تلفظ 0 رأی
04/01/2010 becsap [hu] becsap تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 bejegyez [hu] bejegyez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 aggódik [hu] aggódik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 atletizál [hu] atletizál تلفظ 0 رأی
04/01/2010 Zsemlye Ferenc [hu] Zsemlye Ferenc تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 avanzsíroz [hu] avanzsíroz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 betűz [hu] betűz تلفظ 0 رأی
04/01/2010 bizonyít [hu] bizonyít تلفظ 0 رأی
04/01/2010 birtokol [hu] birtokol تلفظ 0 رأی
04/01/2010 blamál [hu] blamál تلفظ 0 رأی
04/01/2010 beszól [hu] beszól تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 betonoz [hu] betonoz تلفظ 0 رأی
04/01/2010 bont [hu] bont تلفظ 0 رأی
04/01/2010 beszélget [hu] beszélget تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 blogol [hu] blogol تلفظ 0 رأی
04/01/2010 ajándékoz [hu] ajándékoz تلفظ 0 رأی
04/01/2010 bukik [hu] bukik تلفظ 0 رأی
04/01/2010 borzaszt [hu] borzaszt تلفظ 0 رأی
04/01/2010 csuklik [hu] csuklik تلفظ 0 رأی
04/01/2010 csökkent [hu] csökkent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 csór [hu] csór تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ