دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2010 felülvizsgálattal [hu] felülvizsgálattal تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Föld [hu] Föld تلفظ 0 رأی
27/01/2010 alkalmasint [hu] alkalmasint تلفظ 0 رأی
27/01/2010 tartományban [hu] tartományban تلفظ 0 رأی
27/01/2010 fős [hu] fős تلفظ 0 رأی
27/01/2010 fúj [hu] fúj تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 puskalövés [hu] puskalövés تلفظ 0 رأی
27/01/2010 műfajokban [hu] műfajokban تلفظ 0 رأی
27/01/2010 feltűnő [hu] feltűnő تلفظ 0 رأی
27/01/2010 állatok [hu] állatok تلفظ 0 رأی
27/01/2010 bukás [hu] bukás تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Meláth Andrea [hu] Meláth Andrea تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Disznókő [hu] Disznókő تلفظ 0 رأی
27/01/2010 újév [hu] újév تلفظ 0 رأی
27/01/2010 kényszerértékesítések [hu] kényszerértékesítések تلفظ 0 رأی
27/01/2010 áll [hu] áll تلفظ 0 رأی
27/01/2010 hord [hu] hord تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Skócia [hu] Skócia تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Hollandia [hu] Hollandia تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Lékó [hu] Lékó تلفظ 0 رأی
27/01/2010 etet [hu] etet تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Atlanti-óceán [hu] Atlanti-óceán تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Új-Zéland [hu] Új-Zéland تلفظ 0 رأی
27/01/2010 önkormányzatok [hu] önkormányzatok تلفظ 0 رأی
27/01/2010 érez [hu] érez تلفظ 0 رأی
27/01/2010 álmodik [hu] álmodik تلفظ 0 رأی
27/01/2010 aluszik [hu] aluszik تلفظ 0 رأی
27/01/2010 céloz [hu] céloz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 fázik [hu] fázik تلفظ 0 رأی
27/01/2010 forr [hu] forr تلفظ -1 رأی