دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/01/2010 fog [hu] fog تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Belfast [hu] Belfast تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Burma [hu] Burma تلفظ 0 رأی
27/01/2010 festék [hu] festék تلفظ 0 رأی
27/01/2010 tunkol [hu] tunkol تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Fekete-tenger [hu] Fekete-tenger تلفظ 0 رأی
27/01/2010 házi [hu] házi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 Uránusz [hu] Uránusz تلفظ 0 رأی
27/01/2010 kunyhó [hu] kunyhó تلفظ 0 رأی
27/01/2010 törpe [hu] törpe تلفظ 0 رأی
27/01/2010 vállalatai [hu] vállalatai تلفظ 0 رأی
27/01/2010 jelez [hu] jelez تلفظ 0 رأی
27/01/2010 fészek [hu] fészek تلفظ 0 رأی
27/01/2010 hír [hu] hír تلفظ 0 رأی
27/01/2010 áld [hu] áld تلفظ 0 رأی
27/01/2010 fáj [hu] fáj تلفظ 0 رأی
27/01/2010 hálózat [hu] hálózat تلفظ 0 رأی
27/01/2010 ikerház [hu] ikerház تلفظ 0 رأی
27/01/2010 dinasztia [hu] dinasztia تلفظ 0 رأی
27/01/2010 elosztó [hu] elosztó تلفظ 0 رأی
27/01/2010 készül [hu] készül تلفظ 0 رأی
27/01/2010 fél [hu] fél تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 kerékpáros [hu] kerékpáros تلفظ 0 رأی
27/01/2010 bérgyártás [hu] bérgyártás تلفظ 0 رأی
27/01/2010 együttműködési [hu] együttműködési تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 vágy [hu] vágy تلفظ 0 رأی
27/01/2010 kerékpározás [hu] kerékpározás تلفظ 0 رأی
27/01/2010 világpiacokon [hu] világpiacokon تلفظ 0 رأی
27/01/2010 kávéház [hu] kávéház تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 visszatapsolás [hu] visszatapsolás تلفظ 0 رأی