دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2010 Merkúr [hu] Merkúr تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Neptunusz [hu] Neptunusz تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Botswana [hu] Botswana تلفظ 0 رأی
29/01/2010 óvoda [hu] óvoda تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/01/2010 Mars [hu] Mars تلفظ 0 رأی
29/01/2010 entitás [hu] entitás تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 kilométer [hu] kilométer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 gén [hu] gén تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 túlzás [hu] túlzás تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 örökzöld [hu] örökzöld تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 biztosít [hu] biztosít تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 belépés [hu] belépés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 élet [hu] élet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 lovag [hu] lovag تلفظ 0 رأی
27/01/2010 térd [hu] térd تلفظ 0 رأی
27/01/2010 barát [hu] barát تلفظ 0 رأی
27/01/2010 bódé [hu] bódé تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 holdfény [hu] holdfény تلفظ 0 رأی
27/01/2010 halálos [hu] halálos تلفظ 0 رأی
27/01/2010 skót [hu] skót تلفظ 0 رأی
27/01/2010 szívroham [hu] szívroham تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 erkölcsi [hu] erkölcsi تلفظ 0 رأی
27/01/2010 sziluett [hu] sziluett تلفظ 0 رأی
27/01/2010 Ausztria [hu] Ausztria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 szomjas [hu] szomjas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 évszak [hu] évszak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2010 reakció [hu] reakció تلفظ 0 رأی
27/01/2010 ifjabb [hu] ifjabb تلفظ 0 رأی
27/01/2010 indok [hu] indok تلفظ 0 رأی
27/01/2010 szívverés [hu] szívverés تلفظ 0 رأی