دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2009 csalódik [hu] csalódik تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csírájában elfojt [hu] csírájában elfojt تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csicsereg [hu] csicsereg تلفظ 0 رأی
28/12/2009 cserbenhagy [hu] cserbenhagy تلفظ 0 رأی
28/12/2009 naptár [hu] naptár تلفظ 0 رأی
28/12/2009 Kellemes karácsonyt [hu] Kellemes karácsonyt تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Átány [hu] Átány تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Riesz Frigyes [hu] Riesz Frigyes تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Adeodáta [hu] Adeodáta تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Jó napot kívánok! [hu] Jó napot kívánok! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2009 Moholy Nagy [hu] Moholy Nagy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2009 Károly Zipernowsky [hu] Károly Zipernowsky تلفظ 0 رأی
07/12/2009 rendőrség [hu] rendőrség تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2009 szarka [hu] szarka تلفظ 0 رأی
07/12/2009 remekül [hu] remekül تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Nem értem. [hu] Nem értem. تلفظ 0 رأی
07/12/2009 hideg tél [hu] hideg tél تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2009 község [hu] község تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2009 bányászat [hu] bányászat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/07/2009 Aracs [hu] Aracs تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Acsalag [hu] Acsalag تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Alsórajk [hu] Alsórajk تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Azucséna [hu] Azucséna تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Aszpázia [hu] Aszpázia تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Atanáz [hu] Atanáz تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Alóma [hu] Alóma تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Abád [hu] Abád تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Arszlán [hu] Arszlán تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Adásztevel [hu] Adásztevel تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Apagy [hu] Apagy تلفظ 0 رأی