دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/04/2015 koordinált [hu] koordinált تلفظ 0 رأی
30/04/2015 szundikálás [hu] szundikálás تلفظ 0 رأی
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] szökőmásodperc تلفظ 0 رأی
30/04/2015 nanoszekundum [hu] nanoszekundum تلفظ 0 رأی
30/04/2015 szunyókálás [hu] szunyókálás تلفظ 0 رأی
09/04/2011 regős [hu] regős تلفظ 0 رأی
09/04/2011 árva [hu] árva تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Újváry János [hu] Újváry János تلفظ 0 رأی
09/04/2011 blabla [hu] blabla تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Megyery [hu] Megyery تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Thurzó György [hu] Thurzó György تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Jó Ilona [hu] Jó Ilona تلفظ 0 رأی
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] Nádasdy Ferenc تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2010 üdvözlöm [hu] üdvözlöm تلفظ 0 رأی
29/01/2010 narancssárga [hu] narancssárga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/01/2010 Birmingham [hu] Birmingham تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Bahrain [hu] Bahrain تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Andorra [hu] Andorra تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Barbados [hu] Barbados تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Brunei [hu] Brunei تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Arábia [hu] Arábia تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Angola [hu] Angola تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Albánia [hu] Albánia تلفظ 0 رأی
29/01/2010 turbina [hu] turbina تلفظ 1 رأی
29/01/2010 Algéria [hu] Algéria تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Argentína [hu] Argentína تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Burundi [hu] Burundi تلفظ 1 رأی
29/01/2010 Bern [hu] Bern تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Bagdad [hu] Bagdad تلفظ 0 رأی
29/01/2010 Plútó [hu] Plútó تلفظ 0 رأی