دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2009 doos [nl] doos تلفظ 0 رأی
12/07/2009 pinsbek [nl] pinsbek تلفظ 0 رأی
12/07/2009 schrijverke [nl] schrijverke تلفظ 0 رأی
12/07/2009 spaarne [nl] spaarne تلفظ 0 رأی
12/07/2009 ansjovis [nl] ansjovis تلفظ -1 رأی
12/07/2009 schelvis [nl] schelvis تلفظ 0 رأی
12/07/2009 spiering [nl] spiering تلفظ 0 رأی
12/07/2009 clematis [nl] clematis تلفظ 0 رأی
12/07/2009 meidoorn [nl] meidoorn تلفظ 0 رأی
12/07/2009 korenbloem [nl] korenbloem تلفظ 0 رأی
12/07/2009 kamperfoelie [nl] kamperfoelie تلفظ 0 رأی
12/07/2009 sint janskruid [nl] sint janskruid تلفظ 0 رأی
12/07/2009 kleefkruid [nl] kleefkruid تلفظ 0 رأی
12/07/2009 teunisbloem [nl] teunisbloem تلفظ 0 رأی
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] patholoog-anatoom تلفظ 0 رأی
12/07/2009 systeembeheerder [nl] systeembeheerder تلفظ 0 رأی
12/07/2009 secretaris [nl] secretaris تلفظ 0 رأی
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] secretaris-generaal تلفظ 0 رأی
12/07/2009 spion [nl] spion تلفظ 0 رأی
12/07/2009 cellist [nl] cellist تلفظ 0 رأی
12/07/2009 steward [nl] steward تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Schilder [nl] Schilder تلفظ 0 رأی
12/07/2009 souffleur [nl] souffleur تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Schalkwijk [nl] Schalkwijk تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Spijk [nl] Spijk تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Schoonhoven [nl] Schoonhoven تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] Zoeterwoude-rijndijk تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Beuningen [nl] Beuningen تلفظ 0 رأی
12/07/2009 cypres [nl] cypres تلفظ 0 رأی
12/07/2009 Schiphol oost [nl] Schiphol oost تلفظ 0 رأی