دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/02/2012 incoercible [es] incoercible تلفظ 0 رأی
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 inferencia [es] inferencia تلفظ 0 رأی
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 exegético [es] exegético تلفظ 0 رأی
27/02/2012 normatividad [es] normatividad تلفظ 0 رأی
27/02/2012 amenamente [es] amenamente تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] Xoloitzcuintle تلفظ 0 رأی
27/02/2012 estadía [es] estadía تلفظ 0 رأی
27/02/2012 minucioso [es] minucioso تلفظ 1 رأی
27/02/2012 dactiloscopía [es] dactiloscopía تلفظ 0 رأی
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga تلفظ 0 رأی
27/02/2012 cereza [es] cereza تلفظ -1 رأی
27/02/2012 allegar [es] allegar تلفظ 0 رأی
27/02/2012 exuberancia [es] exuberancia تلفظ 0 رأی
27/02/2012 hacendoso [es] hacendoso تلفظ 0 رأی
27/02/2012 disipar [es] disipar تلفظ 0 رأی
27/02/2012 diplomacia [es] diplomacia تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Haroldo [es] Haroldo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Valencia [es] Valencia تلفظ -1 رأی
27/02/2012 estevado [es] estevado تلفظ 0 رأی
27/02/2012 típula [es] típula تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Güero [es] Güero تلفظ 0 رأی
27/02/2012 cenzontle [es] cenzontle تلفظ 0 رأی
27/02/2012 corusca [es] corusca تلفظ 0 رأی
27/02/2012 demodé [es] demodé تلفظ 0 رأی
27/02/2012 matacán [es] matacán تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 boutique [es] boutique تلفظ 0 رأی