دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/03/2012 muguete [es] muguete تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] Francisco Javier Castaños تلفظ 0 رأی
08/03/2012 wafle [es] wafle تلفظ 0 رأی
08/03/2012 peltre [es] peltre تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Aqueménida [es] Aqueménida تلفظ 0 رأی
08/03/2012 mofle [es] mofle تلفظ 0 رأی
08/03/2012 saltear [es] saltear تلفظ 0 رأی
08/03/2012 embravecerse [es] embravecerse تلفظ 0 رأی
08/03/2012 agringar [es] agringar تلفظ 0 رأی
08/03/2012 terminaciones [es] terminaciones تلفظ 0 رأی
08/03/2012 pulse [es] pulse تلفظ 0 رأی
08/03/2012 si no es [es] si no es تلفظ 0 رأی
08/03/2012 suscríbase [es] suscríbase تلفظ 0 رأی
08/03/2012 obtendrá [es] obtendrá تلفظ 0 رأی
08/03/2012 restricciones [es] restricciones تلفظ 0 رأی
04/03/2012 sonríes [es] sonríes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/03/2012 encienden [es] encienden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2012 efeso [es] efeso تلفظ 0 رأی
02/03/2012 almaraz [es] almaraz تلفظ 0 رأی
02/03/2012 chirivía [es] chirivía تلفظ 0 رأی
02/03/2012 mandatorio [es] mandatorio تلفظ 0 رأی
02/03/2012 Gertrudis [es] Gertrudis تلفظ 0 رأی
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] Quetzalcōātl تلفظ 0 رأی
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] Coyolxauhqui تلفظ 0 رأی
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara تلفظ 0 رأی
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario تلفظ 0 رأی
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento تلفظ 0 رأی
28/02/2012 abstracción [es] abstracción تلفظ 0 رأی
28/02/2012 vigencia [es] vigencia تلفظ 0 رأی
28/02/2012 constituyente [es] constituyente تلفظ 0 رأی