دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/09/2015 peso muerto [es] peso muerto تلفظ 0 رأی
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] Pauline García-Viardot تلفظ 0 رأی
17/08/2015 espiando [es] espiando تلفظ 0 رأی
17/08/2015 descongelador [es] descongelador تلفظ 0 رأی
17/08/2015 espiado [es] espiado تلفظ 0 رأی
17/08/2015 tiemblan [es] tiemblan تلفظ 0 رأی
17/08/2015 apareció [es] apareció تلفظ 1 رأی
17/08/2015 saltáis [es] saltáis تلفظ 0 رأی
17/08/2015 actuaba [es] actuaba تلفظ 0 رأی
17/08/2015 tengo que [es] tengo que تلفظ 0 رأی
17/08/2015 espían [es] espían تلفظ 0 رأی
17/08/2015 espiáis [es] espiáis تلفظ 0 رأی
17/08/2015 espías [es] espías تلفظ 0 رأی
17/08/2015 conseguirías [es] conseguirías تلفظ 0 رأی
17/08/2015 tembláis [es] tembláis تلفظ -1 رأی
17/08/2015 temblamos [es] temblamos تلفظ 0 رأی
17/08/2015 tiemblas [es] tiemblas تلفظ -1 رأی
17/08/2015 asentamos [es] asentamos تلفظ 0 رأی
17/08/2015 asentáis [es] asentáis تلفظ 0 رأی
17/08/2015 asienta [es] asienta تلفظ 0 رأی
17/08/2015 asientas [es] asientas تلفظ 0 رأی
17/08/2015 carretera de peaje [es] carretera de peaje تلفظ 0 رأی
17/08/2015 electrónicamente [es] electrónicamente تلفظ 0 رأی
17/08/2015 abrocharse [es] abrocharse تلفظ 0 رأی
08/03/2012 ungulado [es] ungulado تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] Golfo de Vizcaya تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Gambio [es] Gambio تلفظ 0 رأی
08/03/2012 sofistería [es] sofistería تلفظ 0 رأی
08/03/2012 arcaizante [es] arcaizante تلفظ 0 رأی
08/03/2012 aljaba [es] aljaba تلفظ 0 رأی