کاربر:

mbasit

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های mbasit شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2017 کهانا [ur] کهانا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 محنتی [ur] محنتی تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ٹھوس [ur] ٹھوس تلفظ 0 رأی
03/03/2017 لواحقین [ur] لواحقین تلفظ 0 رأی
03/03/2017 مخمصہ [ur] مخمصہ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 جھینگا [ur] جھینگا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 شکن [ur] شکن تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دیکهنا [ur] دیکهنا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 بیٹهنا [ur] بیٹهنا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 توڑنا [ur] توڑنا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دھکا [ur] دھکا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دھکا دینا [ur] دھکا دینا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دوست [ur] دوست تلفظ 0 رأی
03/03/2017 کهلاڑی [ur] کهلاڑی تلفظ 0 رأی
03/03/2017 تھرمس [ur] تھرمس تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پڑهانا [ur] پڑهانا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 قفل [ur] قفل تلفظ 0 رأی
03/03/2017 اٹھانا [ur] اٹھانا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پیٹنا [ur] پیٹنا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 تشتری [ur] تشتری تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دکان [ur] دکان تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دوپہر کا کهانا [ur] دوپہر کا کهانا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 رات کا کهانا [ur] رات کا کهانا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 سٹول [ur] سٹول تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ڈرائیور [ur] ڈرائیور تلفظ 0 رأی
03/03/2017 سٹیج [ur] سٹیج تلفظ 0 رأی
03/03/2017 انتھک [ur] انتھک تلفظ 0 رأی
03/03/2017 انجینئر [ur] انجینئر تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پچھلا [ur] پچھلا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پیداوار [ur] پیداوار تلفظ 0 رأی