دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2011 perrito [es] perrito تلفظ 0 رأی
24/01/2011 corroncho [es] corroncho تلفظ 0 رأی
24/01/2011 guau [es] guau تلفظ 0 رأی
24/01/2011 jota [es] jota تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cachaco [es] cachaco تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pollo [es] pollo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cruz [es] cruz تلفظ 1 رأی
24/01/2011 Bogotá [es] Bogotá تلفظ 0 رأی
24/01/2011 chipaque [es] chipaque تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Mario [es] Mario تلفظ 0 رأی
24/01/2011 México [es] México تلفظ 0 رأی
24/01/2011 chévere [es] chévere تلفظ 1 رأی
24/01/2011 Lucha [es] Lucha تلفظ 1 رأی
24/01/2011 mensaje [es] mensaje تلفظ 2 رأی
24/01/2011 refajo [es] refajo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 deje [es] deje تلفظ 0 رأی