دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2011 cort [lmo] cort تلفظ 0 رأی
31/03/2011 travers [lmo] travers تلفظ 0 رأی
31/03/2011 squella [lmo] squella تلفظ 0 رأی
31/03/2011 dicember [lmo] dicember تلفظ 0 رأی
31/03/2011 tosa [lmo] tosa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 canzon [lmo] canzon تلفظ 0 رأی
31/03/2011 malaa [lmo] malaa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 fium [lmo] fium تلفظ 0 رأی
31/03/2011 sas [lmo] sas تلفظ 0 رأی
31/03/2011 svelt [lmo] svelt تلفظ 0 رأی
31/03/2011 anca [lmo] anca تلفظ 0 رأی
31/03/2011 mur [lmo] mur تلفظ 0 رأی
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Bon [lmo] Bon تلفظ 0 رأی
31/03/2011 lui [lmo] lui تلفظ 0 رأی
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì تلفظ 0 رأی
31/03/2011 formét [lmo] formét تلفظ 0 رأی
31/03/2011 [lmo] Dì تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borosa [it] borosa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borraccina [it] borraccina تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borraccio [it] borraccio تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borrana [it] borrana تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borratore [it] borratore تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borratura [it] borratura تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borsaio [it] borsaio تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borsaiuolo [it] borsaiuolo تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borsanerista [it] borsanerista تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borzacchino [it] borzacchino تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borsetto [it] borsetto تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borzacchio [it] borzacchio تلفظ 0 رأی