دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/12/2017 pedes [la] pedes تلفظ 0 رأی
23/12/2017 glutea [la] glutea تلفظ 0 رأی
23/12/2017 kaempferia karviflora [la] kaempferia karviflora تلفظ 0 رأی
23/12/2017 petia [la] petia تلفظ 0 رأی
23/12/2017 satani [la] satani تلفظ 0 رأی
23/12/2017 restasse [la] restasse تلفظ 0 رأی
23/12/2017 quolibetales [la] quolibetales تلفظ 0 رأی
23/12/2017 Nostradamus [la] Nostradamus تلفظ 0 رأی
23/12/2017 alcoholis [la] alcoholis تلفظ 1 رأی
23/12/2017 alcohol [la] alcohol تلفظ 1 رأی
31/03/2011 cort [lmo] cort تلفظ 0 رأی
31/03/2011 travers [lmo] travers تلفظ 0 رأی
31/03/2011 squella [lmo] squella تلفظ 0 رأی
31/03/2011 dicember [lmo] dicember تلفظ 0 رأی
31/03/2011 tosa [lmo] tosa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 canzon [lmo] canzon تلفظ 0 رأی
31/03/2011 malaa [lmo] malaa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 fium [lmo] fium تلفظ 0 رأی
31/03/2011 sas [lmo] sas تلفظ 0 رأی
31/03/2011 svelt [lmo] svelt تلفظ 0 رأی
31/03/2011 anca [lmo] anca تلفظ 0 رأی
31/03/2011 mur [lmo] mur تلفظ 0 رأی
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Bon [lmo] Bon تلفظ 0 رأی
31/03/2011 lui [lmo] lui تلفظ 0 رأی
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì تلفظ 0 رأی
31/03/2011 formét [lmo] formét تلفظ 0 رأی
31/03/2011 [lmo] Dì تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borosa [it] borosa تلفظ 0 رأی
31/03/2011 borraccina [it] borraccina تلفظ 0 رأی