دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2010 curato [es] curato تلفظ 0 رأی
25/04/2010 cuita [es] cuita تلفظ 0 رأی
25/04/2010 roído [es] roído تلفظ 0 رأی
25/04/2010 encuadre [es] encuadre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/04/2010 encuestar [es] encuestar تلفظ 0 رأی
25/04/2010 predomina [es] predomina تلفظ 0 رأی
25/04/2010 reinará [es] reinará تلفظ 0 رأی
25/04/2010 previos [es] previos تلفظ 0 رأی
25/04/2010 aversión [es] aversión تلفظ 0 رأی
25/04/2010 rojez [es] rojez تلفظ 0 رأی
25/04/2010 temeraria [es] temeraria تلفظ 0 رأی
25/04/2010 témporas [es] témporas تلفظ 0 رأی
25/04/2010 curalotodo [es] curalotodo تلفظ 0 رأی
25/04/2010 aviador [es] aviador تلفظ 0 رأی
25/04/2010 meter las narices [es] meter las narices تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/04/2010 Gorka Knörr [eu] Gorka Knörr تلفظ 0 رأی
25/04/2010 Mendilaharzu [eu] Mendilaharzu تلفظ 0 رأی
23/04/2010 escoraría [es] escoraría تلفظ 0 رأی
23/04/2010 desbordando [es] desbordando تلفظ 0 رأی
23/04/2010 escorando [es] escorando تلفظ 0 رأی
23/04/2010 taponando [es] taponando تلفظ 0 رأی
23/04/2010 rehuyendo [es] rehuyendo تلفظ 0 رأی
23/04/2010 rehuiría [es] rehuiría تلفظ 0 رأی
23/04/2010 rehuí [es] rehuí تلفظ 0 رأی
23/04/2010 prevaricar [es] prevaricar تلفظ 0 رأی
23/04/2010 prevaricaba [es] prevaricaba تلفظ 0 رأی
23/04/2010 palentino [es] palentino تلفظ 0 رأی
23/04/2010 pólizas [es] pólizas تلفظ 0 رأی
23/04/2010 hogei [eu] hogei تلفظ -1 رأی
23/04/2010 hemeretzi [eu] hemeretzi تلفظ 0 رأی