دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/05/2010 pitonisas [es] pitonisas تلفظ 0 رأی
03/05/2010 lisonjera [es] lisonjera تلفظ 0 رأی
02/05/2010 Declarada [es] Declarada تلفظ 0 رأی
02/05/2010 sople [es] sople تلفظ 0 رأی
02/05/2010 datación [es] datación تلفظ 0 رأی
02/05/2010 implicado [es] implicado تلفظ 0 رأی
02/05/2010 parietal [es] parietal تلفظ 0 رأی
02/05/2010 tesoros [es] tesoros تلفظ 0 رأی
02/05/2010 divisaron [es] divisaron تلفظ 0 رأی
02/05/2010 enturbiada [es] enturbiada تلفظ 0 رأی
02/05/2010 describen [es] describen تلفظ 0 رأی
02/05/2010 lámparas [es] lámparas تلفظ 0 رأی
02/05/2010 publican [es] publican تلفظ 0 رأی
02/05/2010 pictóricas [es] pictóricas تلفظ 0 رأی
02/05/2010 agrupados [es] agrupados تلفظ 0 رأی
02/05/2010 elefantes [es] elefantes تلفظ 1 رأی
02/05/2010 estrechamiento [es] estrechamiento تلفظ 0 رأی
02/05/2010 galacho [es] galacho تلفظ 0 رأی
02/05/2010 ectodérmico [es] ectodérmico تلفظ 0 رأی
27/04/2010 calcomanía [es] calcomanía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/04/2010 caí [es] caí تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/04/2010 bebí [es] bebí تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/04/2010 témpora [es] témpora تلفظ 0 رأی
27/04/2010 mamás [es] mamás تلفظ 0 رأی
27/04/2010 aproveche [es] aproveche تلفظ 0 رأی
25/04/2010 costillada [es] costillada تلفظ 0 رأی
25/04/2010 llanear [es] llanear تلفظ 0 رأی
25/04/2010 crespillo [es] crespillo تلفظ 0 رأی
25/04/2010 escoré [es] escoré تلفظ 0 رأی
25/04/2010 fisgar [es] fisgar تلفظ 0 رأی