دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/05/2010 sarbidea [eu] sarbidea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 ekintza [eu] ekintza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 istripua [eu] istripua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 ugaritasuna [eu] ugaritasuna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 berokia [eu] berokia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 abokatua [eu] abokatua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 erlea [eu] erlea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 antzerkia [eu] antzerkia تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Arrain Ontzia [eu] Arrain Ontzia تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Euskarazetamol [eu] Euskarazetamol تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Putzuak lehortzen [eu] Putzuak lehortzen تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Aitona [eu] Aitona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 amona [eu] amona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 Altsasu [eu] Altsasu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 calificar [es] calificar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 holometábolo [es] holometábolo تلفظ 0 رأی
03/05/2010 sifonáptero [es] sifonáptero تلفظ 0 رأی
03/05/2010 contribuyo [es] contribuyo تلفظ 0 رأی
03/05/2010 atribuyo [es] atribuyo تلفظ 0 رأی
03/05/2010 afaníptero [es] afaníptero تلفظ 0 رأی
03/05/2010 brillantes [es] brillantes تلفظ 0 رأی
03/05/2010 Guardia Municipal [es] Guardia Municipal تلفظ 0 رأی
03/05/2010 meriendas [es] meriendas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 boquiabiertos [es] boquiabiertos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 carburo [es] carburo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 cascos [es] cascos تلفظ 0 رأی
03/05/2010 pitonisas [es] pitonisas تلفظ 0 رأی
03/05/2010 lisonjera [es] lisonjera تلفظ 0 رأی
02/05/2010 Declarada [es] Declarada تلفظ 0 رأی
02/05/2010 sople [es] sople تلفظ 0 رأی