دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2010 akordeoia [eu] akordeoia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 jarrera [eu] jarrera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 aktorea [eu] aktorea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] utziezinezkoa تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Euskadi Ta Askatasuna [eu] Euskadi Ta Askatasuna تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] Almonacid de la Sierra تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Bardallur [es] Bardallur تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Calatorao [es] Calatorao تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/05/2010 Chodes [es] Chodes تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Épila [es] Épila تلفظ 0 رأی
15/05/2010 La Muela [es] La Muela تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] Lucena de Jalón تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Lumpiaque [es] Lumpiaque تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Morata de Jalón [es] Morata de Jalón تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Ricla [es] Ricla تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] Rueda de Jalón تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] Santa Cruz de Grío تلفظ 0 رأی
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] Urrea de Jalón تلفظ 0 رأی
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] La Almunia de Doña Godina تلفظ 0 رأی
15/05/2010 excavado [es] excavado تلفظ 0 رأی
15/05/2010 catiónicos [es] catiónicos تلفظ 0 رأی
15/05/2010 tensoactivos [es] tensoactivos تلفظ 0 رأی
15/05/2010 inflamaciones [es] inflamaciones تلفظ 0 رأی
15/05/2010 aprecia [es] aprecia تلفظ 0 رأی
15/05/2010 suavizantes [es] suavizantes تلفظ 0 رأی
15/05/2010 expondremos [es] expondremos تلفظ 0 رأی
14/05/2010 garratza [eu] garratza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 Zerba [eu] Zerba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 oliba [eu] oliba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/05/2010 olioa [eu] olioa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ