دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2010 chillida [eu] chillida تلفظ 0 رأی
22/05/2010 hegoak [eu] hegoak تلفظ 0 رأی
22/05/2010 neria [eu] neria تلفظ 0 رأی
22/05/2010 gehiago [eu] gehiago تلفظ 0 رأی
22/05/2010 xoria [eu] xoria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 nik [eu] nik تلفظ 0 رأی
22/05/2010 nuen [eu] nuen تلفظ -1 رأی
22/05/2010 banizkio [eu] banizkio تلفظ 0 رأی
22/05/2010 @ [eu] @ تلفظ 1 رأی
22/05/2010 akuarioa [eu] akuarioa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 Eusko Legebiltzarra [eu] Eusko Legebiltzarra تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Zazpi Kaleak [eu] Zazpi Kaleak تلفظ 0 رأی
22/05/2010 norberarena [eu] norberarena تلفظ 0 رأی
22/05/2010 elkargoa [eu] elkargoa تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Osasunbidea [eu] Osasunbidea تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Gariaren [eu] Gariaren تلفظ 0 رأی
22/05/2010 belarra [eu] belarra تلفظ 0 رأی
22/05/2010 lantzen [eu] lantzen تلفظ 0 رأی
22/05/2010 mundu [eu] mundu تلفظ 0 رأی
22/05/2010 eta [eu] eta تلفظ 0 رأی
22/05/2010 etxekotu [eu] etxekotu تلفظ 0 رأی
22/05/2010 ekialdean [eu] ekialdean تلفظ 0 رأی
22/05/2010 adjektiboa [eu] adjektiboa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 Garia [eu] Garia تلفظ -1 رأی
22/05/2010 aireportua [eu] aireportua تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 adulteriogilea [eu] adulteriogilea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 zen [eu] zen تلفظ 0 رأی
22/05/2010 zoritxarra [eu] zoritxarra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 gaurkotasuna [eu] gaurkotasuna تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 Azpilicueta [eu] Azpilicueta تلفظ 0 رأی