دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/04/2010 Castilla [es] Castilla تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 Maravilla [es] Maravilla تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 guindilla [es] guindilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 bachillerato [es] bachillerato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 bachiller [es] bachiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 grajo [es] grajo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 alcantarilla [es] alcantarilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 cuello [es] cuello تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 billar [es] billar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 entablillar [es] entablillar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 ganchillo [es] ganchillo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 Martillo [es] Martillo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 amarillento [es] amarillento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 trillar [es] trillar تلفظ 1 رأی
17/04/2010 vainilla [es] vainilla تلفظ 2 رأی
17/04/2010 mantilla [es] mantilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 natilla [es] natilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 cascarilla [es] cascarilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 pandilla [es] pandilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 astilla [es] astilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 grillo [es] grillo تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 presilla [es] presilla تلفظ 1 رأی
17/04/2010 silla [es] silla تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 callo [es] callo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 cállate [es] cállate تلفظ 1 رأی
17/04/2010 chillar [es] chillar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 collar [es] collar تلفظ 1 رأی
17/04/2010 callar [es] callar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 galleta [es] galleta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 gallina [es] gallina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ