دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/04/2010 fomentó [es] fomentó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 torturaron [es] torturaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 robaron [es] robaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 fomentaron [es] fomentaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 engañaron [es] engañaron تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 malversaron [es] malversaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 prevaricaron [es] prevaricaron تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 rejunevecido [es] rejunevecido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 pisado [es] pisado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 larguísimo [es] larguísimo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 ajustó [es] ajustó تلفظ 0 رأی
19/04/2010 prevaricando [es] prevaricando تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 discursazo [es] discursazo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 pisaría [es] pisaría تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 holgazaneaba [es] holgazaneaba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 llovería [es] llovería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/04/2010 lloverá [es] lloverá تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 de mentirijillas [es] de mentirijillas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 San Salvador de Bahía [es] San Salvador de Bahía تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 solanero [es] solanero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 socuellamino [es] socuellamino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 colmado [es] colmado تلفظ 1 رأی
17/04/2010 cúbito [es] cúbito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 gárgola [es] gárgola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 cubito [es] cubito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 peroné [es] peroné تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 fémur [es] fémur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 hitzaurre [eu] hitzaurre تلفظ 0 رأی
17/04/2010 trikitilari [eu] trikitilari تلفظ 0 رأی
17/04/2010 irrintzi [eu] irrintzi تلفظ 0 رأی