دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos تلفظ 0 رأی
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado تلفظ 0 رأی
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto تلفظ 0 رأی
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia تلفظ 0 رأی
12/02/2017 Clavijo [es] Clavijo تلفظ 0 رأی
12/02/2017 uvular [es] uvular تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sustantivar [es] sustantivar تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sustantivación [es] sustantivación تلفظ 0 رأی
12/02/2017 subordinante [es] subordinante تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sonorizar [es] sonorizar تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sintagmático [es] sintagmático تلفظ 0 رأی
11/02/2017 introduces [es] introduces تلفظ 1 رأی
11/02/2017 introducís [es] introducís تلفظ 0 رأی
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] sistema nervioso simpático تلفظ 0 رأی
28/01/2017 hojeaba [es] hojeaba تلفظ 0 رأی
28/01/2017 párate [es] párate تلفظ 0 رأی
27/01/2017 México [es] México تلفظ 0 رأی
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados تلفظ 0 رأی
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero تلفظ 0 رأی
09/01/2017 labios menores [es] labios menores تلفظ 0 رأی
29/12/2016 computable [es] computable تلفظ 1 رأی
29/12/2016 tiende [es] tiende تلفظ 1 رأی
29/12/2016 Mama Quilla [es] Mama Quilla تلفظ 1 رأی
29/12/2016 odre de piel [es] odre de piel تلفظ 1 رأی
28/12/2016 te toca a ti [es] te toca a ti تلفظ 0 رأی
28/12/2016 has visto [es] has visto تلفظ 0 رأی
28/12/2016 he salido [es] he salido تلفظ 0 رأی
28/12/2016 Duodenario mistico [es] Duodenario mistico تلفظ 0 رأی
28/12/2016 Dia de los bromas [es] Dia de los bromas تلفظ 0 رأی
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] Dia de los Reyes Magos تلفظ 0 رأی