دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2017 Vieites [es] Vieites تلفظ 0 رأی
15/09/2017 del norte [es] del norte تلفظ 0 رأی
15/09/2017 del sur [es] del sur تلفظ 0 رأی
15/09/2017 programa de actualidad [es] programa de actualidad تلفظ 0 رأی
15/09/2017 programa de entrevistas [es] programa de entrevistas تلفظ 0 رأی
15/09/2017 programa de humor [es] programa de humor تلفظ 0 رأی
15/09/2017 programa musical [es] programa musical تلفظ 0 رأی
20/08/2017 forma de hablar [es] forma de hablar تلفظ 0 رأی
19/08/2017 lanzaremos [es] lanzaremos تلفظ 0 رأی
19/08/2017 afirmamos [es] afirmamos تلفظ 0 رأی
19/08/2017 fortuita [es] fortuita تلفظ 0 رأی
19/08/2017 destornillador plano [es] destornillador plano تلفظ 0 رأی
19/08/2017 destornillador de estrella [es] destornillador de estrella تلفظ 0 رأی
14/08/2017 Vigüela [es] Vigüela تلفظ 0 رأی
11/08/2017 gansters [es] gansters تلفظ 0 رأی
11/08/2017 respecto a [es] respecto a تلفظ 0 رأی
11/08/2017 zonas de subducción [es] zonas de subducción تلفظ 0 رأی
11/08/2017 Tres cuatros [es] Tres cuatros تلفظ 0 رأی
11/08/2017 exorcizar [es] exorcizar تلفظ 0 رأی
10/08/2017 llenamente [es] llenamente تلفظ 0 رأی
10/08/2017 abundadamente [es] abundadamente تلفظ 0 رأی
10/08/2017 quedarse de asiento [es] quedarse de asiento تلفظ 0 رأی
10/08/2017 vivolerdo [es] vivolerdo تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Panacota [es] Panacota تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] Bicarbonato de sodio تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Platos sucios [es] Platos sucios تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] Cadena de restaurantes تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino cantonés [es] Chino cantonés تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino mandarín [es] Chino mandarín تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino simplificado [es] Chino simplificado تلفظ 0 رأی