دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/12/2017 bucearas [es] bucearas تلفظ 0 رأی
19/12/2017 hedentina [es] hedentina تلفظ 0 رأی
19/12/2017 decidieras [es] decidieras تلفظ 0 رأی
19/12/2017 empezáis [es] empezáis تلفظ 0 رأی
19/12/2017 encofrado [es] encofrado تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] Lautaro Martínez تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] Leandro N. Alem تلفظ 0 رأی
19/12/2017 coima [es] coima تلفظ 0 رأی
19/12/2017 cerramos [es] cerramos تلفظ 0 رأی
19/12/2017 pasar la aspiradora [es] pasar la aspiradora تلفظ 0 رأی
19/12/2017 cuidar [es] cuidar تلفظ 0 رأی
19/12/2017 conoció [es] conoció تلفظ 0 رأی
19/12/2017 apabullante [es] apabullante تلفظ 0 رأی
19/12/2017 se divierten [es] se divierten تلفظ 0 رأی
19/12/2017 estuvimos [es] estuvimos تلفظ 0 رأی
19/12/2017 cerrarán [es] cerrarán تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] Víctor Manuel Fernández تلفظ 0 رأی
19/12/2017 impetuosamente [es] impetuosamente تلفظ 0 رأی
19/12/2017 produzco [es] produzco تلفظ 0 رأی
19/12/2017 cerraremos [es] cerraremos تلفظ 0 رأی
19/12/2017 el cubata [es] el cubata تلفظ 0 رأی
19/12/2017 sobresalidas [es] sobresalidas تلفظ 0 رأی
19/12/2017 yuxtaponiendo [es] yuxtaponiendo تلفظ 0 رأی
19/12/2017 erosionadas [es] erosionadas تلفظ 0 رأی
19/12/2017 erosionados [es] erosionados تلفظ 0 رأی
19/12/2017 combatidos [es] combatidos تلفظ 0 رأی
19/12/2017 beciberi [es] beciberi تلفظ 0 رأی
19/12/2017 come mierda [es] come mierda تلفظ 0 رأی
22/10/2017 exorcista [es] exorcista تلفظ 0 رأی
15/09/2017 Vieites [es] Vieites تلفظ 0 رأی