دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/12/2016 tics callejeros [es] tics callejeros تلفظ 0 رأی
27/12/2016 vulgarismos [es] vulgarismos تلفظ 0 رأی
27/12/2016 línea de flotación [es] línea de flotación تلفظ 0 رأی
27/12/2016 en la cubierta [es] en la cubierta تلفظ 0 رأی
27/12/2016 inculpables [es] inculpables تلفظ 0 رأی
27/12/2016 inculpable [es] inculpable تلفظ 0 رأی
27/12/2016 idiolectos [es] idiolectos تلفظ 0 رأی
27/12/2016 balsa salvavidas [es] balsa salvavidas تلفظ 0 رأی
27/12/2016 buque portacontenedores [es] buque portacontenedores تلفظ 0 رأی
27/12/2016 catapultar [es] catapultar تلفظ 0 رأی
27/12/2016 carretilla elevadora [es] carretilla elevadora تلفظ 0 رأی
27/12/2016 aduanas del porto [es] aduanas del porto تلفظ 0 رأی
27/12/2016 carretera de acceso [es] carretera de acceso تلفظ 0 رأی
27/12/2016 muelle comercial [es] muelle comercial تلفظ 0 رأی
27/12/2016 ventanilla de pasajes [es] ventanilla de pasajes تلفظ 0 رأی
27/12/2016 puerto deportivo [es] puerto deportivo تلفظ 0 رأی
27/12/2016 mascarón de proa [es] mascarón de proa تلفظ 0 رأی
27/12/2016 embarcaciones tradicionales [es] embarcaciones tradicionales تلفظ 0 رأی
27/12/2016 terapia de la conducta [es] terapia de la conducta تلفظ 1 رأی
27/12/2016 recursos líticos [es] recursos líticos تلفظ 1 رأی
22/12/2016 pista de patinaje [es] pista de patinaje تلفظ 1 رأی
22/12/2016 cortar la baraja [es] cortar la baraja تلفظ 1 رأی
18/12/2016 encastrar [es] encastrar تلفظ 0 رأی
18/12/2016 acrilamida [es] acrilamida تلفظ 1 رأی
18/12/2016 efectos benéficos [es] efectos benéficos تلفظ 1 رأی
18/12/2016 fortalecerse [es] fortalecerse تلفظ 0 رأی
17/12/2016 inhabilitar [es] inhabilitar تلفظ 0 رأی
17/12/2016 muro de contención [es] muro de contención تلفظ 1 رأی
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] campo magnético terrestre تلفظ 1 رأی
17/12/2016 explicarte [es] explicarte تلفظ 0 رأی