دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? تلفظ 0 رأی
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver تلفظ 0 رأی
02/06/2018 se abana [es] se abana تلفظ 0 رأی
02/06/2018 betametasona [es] betametasona تلفظ 0 رأی
13/04/2018 jet [es] jet تلفظ 0 رأی
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales تلفظ 0 رأی
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? تلفظ 1 رأی
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse تلفظ 0 رأی
13/04/2018 gustaban [es] gustaban تلفظ 0 رأی
13/04/2018 165 [es] 165 تلفظ 0 رأی
13/04/2018 odiaban [es] odiaban تلفظ 0 رأی
13/04/2018 121 [es] 121 تلفظ 0 رأی
13/04/2018 amargamente [es] amargamente تلفظ 0 رأی
13/04/2018 en síntesis [es] en síntesis تلفظ 0 رأی
13/04/2018 en conclusión [es] en conclusión تلفظ 0 رأی
13/04/2018 discar el número [es] discar el número تلفظ 0 رأی
13/04/2018 volver a discar [es] volver a discar تلفظ 0 رأی
13/04/2018 345 [es] 345 تلفظ 0 رأی
13/04/2018 780 [es] 780 تلفظ 0 رأی
10/02/2018 presentemos [es] presentemos تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Noya [es] Noya تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] Envíame tu dirección. تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] Conozco la ciudad. تلفظ 0 رأی
14/01/2018 almorzar [es] almorzar تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Che Guevara [es] Che Guevara تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Agradezco [es] Agradezco تلفظ 0 رأی
19/12/2017 confiaran [es] confiaran تلفظ 0 رأی
19/12/2017 setenta y cinco [es] setenta y cinco تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Lucía [es] Lucía تلفظ 0 رأی
19/12/2017 habichuela [es] habichuela تلفظ 0 رأی