دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] Bicarbonato de sodio تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Platos sucios [es] Platos sucios تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] Cadena de restaurantes تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino cantonés [es] Chino cantonés تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino mandarín [es] Chino mandarín تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino simplificado [es] Chino simplificado تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Chino tradicional [es] Chino tradicional تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Lengua viva [es] Lengua viva تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Wichi [es] Wichi تلفظ 0 رأی
10/08/2017 Mar Chiquita [es] Mar Chiquita تلفظ 0 رأی
02/08/2017 no me molestes [es] no me molestes تلفظ 0 رأی
12/07/2017 montos pagaderos [es] montos pagaderos تلفظ 0 رأی
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] investigación y desarrollo تلفظ 0 رأی
12/07/2017 espeto [es] espeto تلفظ 0 رأی
12/07/2017 inversión en existencias [es] inversión en existencias تلفظ 0 رأی
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] presupuesto equilibrado تلفظ 0 رأی
12/07/2017 impuestos indirectos [es] impuestos indirectos تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cuentas por pagar [es] cuentas por pagar تلفظ 0 رأی
12/07/2017 deflactor del PIB [es] deflactor del PIB تلفظ 0 رأی
12/07/2017 flujo de caja [es] flujo de caja تلفظ 0 رأی
12/07/2017 caja generada [es] caja generada تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cadena de descuento [es] cadena de descuento تلفظ 0 رأی
12/07/2017 patrimonio total [es] patrimonio total تلفظ 0 رأی
12/07/2017 papel clave [es] papel clave تلفظ 0 رأی
12/07/2017 área económica [es] área económica تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cambio incremental [es] cambio incremental تلفظ 0 رأی
12/07/2017 ecologizar [es] ecologizar تلفظ 0 رأی
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] Encuesta de Población Activa تلفظ 0 رأی
12/07/2017 costo de oportunidad [es] costo de oportunidad تلفظ 0 رأی
12/07/2017 presupuesto corriente [es] presupuesto corriente تلفظ 0 رأی