دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/12/2016 inhabilitar [es] inhabilitar تلفظ 0 رأی
17/12/2016 muro de contención [es] muro de contención تلفظ 1 رأی
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] campo magnético terrestre تلفظ 1 رأی
17/12/2016 explicarte [es] explicarte تلفظ 0 رأی
17/12/2016 búscate [es] búscate تلفظ 0 رأی
17/12/2016 echar un pulso [es] echar un pulso تلفظ 1 رأی
16/12/2016 Sebastián Driussi [es] Sebastián Driussi تلفظ 0 رأی
16/12/2016 Lucas Alario [es] Lucas Alario تلفظ 0 رأی
16/12/2016 luis tosar [es] luis tosar تلفظ 0 رأی
16/12/2016 sobrepoblación [es] sobrepoblación تلفظ 0 رأی
16/12/2016 Policía Nacional [es] Policía Nacional تلفظ 0 رأی
10/12/2016 metastatizar [es] metastatizar تلفظ 0 رأی
10/12/2016 pastillas de frenos [es] pastillas de frenos تلفظ 1 رأی
10/12/2016 mano derecha [es] mano derecha تلفظ 1 رأی
07/12/2016 1958 [es] 1958 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1981 [es] 1981 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1946 [es] 1946 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1983 [es] 1983 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1968 [es] 1968 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1988 [es] 1988 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1989 [es] 1989 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1972 [es] 1972 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1966 [es] 1966 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1942 [es] 1942 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1961 [es] 1961 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1947 [es] 1947 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1963 [es] 1963 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1954 [es] 1954 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1957 [es] 1957 تلفظ 0 رأی
07/12/2016 1964 [es] 1964 تلفظ 0 رأی