دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2017 montos pagaderos [es] montos pagaderos تلفظ 0 رأی
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] investigación y desarrollo تلفظ 0 رأی
12/07/2017 espeto [es] espeto تلفظ 0 رأی
12/07/2017 inversión en existencias [es] inversión en existencias تلفظ 0 رأی
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] presupuesto equilibrado تلفظ 0 رأی
12/07/2017 impuestos indirectos [es] impuestos indirectos تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cuentas por pagar [es] cuentas por pagar تلفظ 0 رأی
12/07/2017 deflactor del PIB [es] deflactor del PIB تلفظ 0 رأی
12/07/2017 flujo de caja [es] flujo de caja تلفظ 0 رأی
12/07/2017 caja generada [es] caja generada تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cadena de descuento [es] cadena de descuento تلفظ 0 رأی
12/07/2017 patrimonio total [es] patrimonio total تلفظ 0 رأی
12/07/2017 papel clave [es] papel clave تلفظ 0 رأی
12/07/2017 área económica [es] área económica تلفظ 0 رأی
12/07/2017 cambio incremental [es] cambio incremental تلفظ 0 رأی
12/07/2017 ecologizar [es] ecologizar تلفظ 0 رأی
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] Encuesta de Población Activa تلفظ 0 رأی
12/07/2017 costo de oportunidad [es] costo de oportunidad تلفظ 0 رأی
12/07/2017 presupuesto corriente [es] presupuesto corriente تلفظ 0 رأی
12/07/2017 presupuesto ordinario [es] presupuesto ordinario تلفظ 0 رأی
12/07/2017 consultora de gestión [es] consultora de gestión تلفظ 0 رأی
12/07/2017 asesoría gerencial [es] asesoría gerencial تلفظ 0 رأی
12/07/2017 hidrogel [es] hidrogel تلفظ 0 رأی
12/07/2017 banca en la sombra [es] banca en la sombra تلفظ 0 رأی
12/07/2017 gastos imprevistos [es] gastos imprevistos تلفظ 0 رأی
12/07/2017 nave industrial [es] nave industrial تلفظ 0 رأی
12/07/2017 entidad contable [es] entidad contable تلفظ 0 رأی
12/07/2017 a jornada completa [es] a jornada completa تلفظ 0 رأی
12/07/2017 a tiempo pleno [es] a tiempo pleno تلفظ 0 رأی
12/07/2017 hacienda publica [es] hacienda publica تلفظ 0 رأی