دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2017 genero [es] genero تلفظ 0 رأی
09/04/2017 Lonstein [es] Lonstein تلفظ 0 رأی
09/04/2017 Pumba [es] Pumba تلفظ 0 رأی
29/03/2017 Bahia [es] Bahia تلفظ 0 رأی
29/03/2017 crayones [es] crayones تلفظ 0 رأی
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] Jonathan Urretaviscaya تلفظ 0 رأی
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] descorrer las cortinas تلفظ 0 رأی
03/03/2017 guardar silencio [es] guardar silencio تلفظ 0 رأی
03/03/2017 por lo demás [es] por lo demás تلفظ 0 رأی
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos تلفظ 0 رأی
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado تلفظ 0 رأی
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto تلفظ 0 رأی
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia تلفظ 0 رأی
12/02/2017 Clavijo [es] Clavijo تلفظ 0 رأی
12/02/2017 uvular [es] uvular تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sustantivar [es] sustantivar تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sustantivación [es] sustantivación تلفظ 0 رأی
12/02/2017 subordinante [es] subordinante تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sonorizar [es] sonorizar تلفظ 0 رأی
12/02/2017 sintagmático [es] sintagmático تلفظ 0 رأی
11/02/2017 introduces [es] introduces تلفظ 0 رأی
11/02/2017 introducís [es] introducís تلفظ 0 رأی
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] sistema nervioso simpático تلفظ 0 رأی
28/01/2017 hojeaba [es] hojeaba تلفظ 0 رأی
28/01/2017 párate [es] párate تلفظ 0 رأی
27/01/2017 México [es] México تلفظ 0 رأی
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados تلفظ 0 رأی
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero تلفظ 0 رأی
09/01/2017 labios menores [es] labios menores تلفظ 0 رأی
29/12/2016 computable [es] computable تلفظ 1 رأی