دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2019 marañales [es] marañales تلفظ 0 رأی
18/07/2019 templaduras [es] templaduras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 talladuras [es] talladuras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 agriculturas [es] agriculturas تلفظ 0 رأی
18/07/2019 tendeduras [es] tendeduras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 atendimientos [es] atendimientos تلفظ 0 رأی
22/03/2019 hetría [es] hetría تلفظ 0 رأی
22/03/2019 inceptor [es] inceptor تلفظ 0 رأی
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente تلفظ 0 رأی
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo تلفظ 0 رأی
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad تلفظ 0 رأی
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial تلفظ 0 رأی
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero تلفظ 0 رأی
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada تلفظ 0 رأی
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado تلفظ 0 رأی
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fecundante [es] fecundante تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fatigable [es] fatigable تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fullereno [es] fullereno تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fonoaudiología [es] fonoaudiología تلفظ 0 رأی
22/03/2019 aberzalismo [es] aberzalismo تلفظ 0 رأی
22/03/2019 abertzalismo [es] abertzalismo تلفظ 0 رأی
22/03/2019 abedular [es] abedular تلفظ 0 رأی
22/03/2019 abombillado [es] abombillado تلفظ 0 رأی
22/03/2019 aborricar [es] aborricar تلفظ 0 رأی
22/03/2019 aborricada [es] aborricada تلفظ 0 رأی
22/03/2019 abortadora [es] abortadora تلفظ 0 رأی
22/03/2019 iconóloga [es] iconóloga تلفظ 0 رأی
22/03/2019 jubilatoria [es] jubilatoria تلفظ 0 رأی