دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/08/2018 gerenta [es] gerenta تلفظ 0 رأی
25/08/2018 el dedo de la mano [es] el dedo de la mano تلفظ 0 رأی
25/08/2018 cirujana [es] cirujana تلفظ 0 رأی
25/08/2018 la trabajadora de la construcción [es] la trabajadora de la construcción تلفظ 0 رأی
25/08/2018 el técnico informático [es] el técnico informático تلفظ 0 رأی
25/08/2018 la técnica informática [es] la técnica informática تلفظ 0 رأی
25/08/2018 la varilla de cortinas [es] la varilla de cortinas تلفظ 0 رأی
25/08/2018 la barra de cortinas [es] la barra de cortinas تلفظ 0 رأی
25/08/2018 el esquí de fondo [es] el esquí de fondo تلفظ 0 رأی
25/08/2018 el bote del bar [es] el bote del bar تلفظ 0 رأی
25/08/2018 la estación lluviosa [es] la estación lluviosa تلفظ 0 رأی
25/08/2018 trisecar [es] trisecar تلفظ 0 رأی
25/08/2018 trípol [es] trípol تلفظ 0 رأی
25/08/2018 desdoblamento de género [es] desdoblamento de género تلفظ 0 رأی
25/08/2018 Medias Rojas [es] Medias Rojas تلفظ 0 رأی
25/08/2018 antocianina [es] antocianina تلفظ 0 رأی
03/07/2018 subordinantes [es] subordinantes تلفظ 0 رأی
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? تلفظ 0 رأی
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver تلفظ 0 رأی
02/06/2018 se abana [es] se abana تلفظ 0 رأی
02/06/2018 betametasona [es] betametasona تلفظ 0 رأی
13/04/2018 jet [es] jet تلفظ 0 رأی
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales تلفظ 0 رأی
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? تلفظ 1 رأی
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse تلفظ 0 رأی
13/04/2018 gustaban [es] gustaban تلفظ 0 رأی
13/04/2018 165 [es] 165 تلفظ 0 رأی
13/04/2018 odiaban [es] odiaban تلفظ 0 رأی
13/04/2018 121 [es] 121 تلفظ 0 رأی
13/04/2018 amargamente [es] amargamente تلفظ 0 رأی