کاربر:

marekja

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2016 hnusný [cs] hnusný تلفظ 0 رأی
13/09/2016 rust [cs] rust تلفظ 0 رأی
13/09/2016 Nickelodeon [cs] Nickelodeon تلفظ 0 رأی
13/09/2016 Trldo [cs] Trldo تلفظ 0 رأی
13/09/2016 zblázněný [cs] zblázněný تلفظ 0 رأی
13/09/2016 citát [cs] citát تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Ondřej Schweigl [cs] Ondřej Schweigl تلفظ 0 رأی
19/06/2016 jod [cs] jod تلفظ 0 رأی
19/06/2016 certifikát [cs] certifikát تلفظ 0 رأی
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] Vladimír Šmicer تلفظ 0 رأی
13/08/2015 atlantský [cs] atlantský تلفظ 0 رأی
13/08/2015 stoček [cs] stoček تلفظ 0 رأی
13/08/2015 světice [cs] světice تلفظ 0 رأی
13/08/2015 azurový [cs] azurový تلفظ 0 رأی
13/08/2015 čištění [cs] čištění تلفظ 0 رأی
13/08/2015 lekavost [cs] lekavost تلفظ 0 رأی
13/08/2015 Babylon [cs] Babylon تلفظ 0 رأی
13/08/2015 anýž [cs] anýž تلفظ 0 رأی
13/08/2015 Banaček [cs] Banaček تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavlnovina [cs] bavlnovina تلفظ 0 رأی
13/08/2015 batalion [cs] batalion تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bědavý [cs] bědavý تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavlnář [cs] bavlnář تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bečení [cs] bečení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bažení [cs] bažení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavení [cs] bavení تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bavitel [cs] bavitel تلفظ 0 رأی
13/08/2015 báti se [cs] báti se تلفظ 0 رأی
13/08/2015 batoliti se [cs] batoliti se تلفظ 0 رأی
13/08/2015 bedro [cs] bedro تلفظ 0 رأی