دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2012 aboiador [pt] aboiador تلفظ 0 رأی
28/09/2012 VIP [pt] VIP تلفظ 0 رأی
28/09/2012 homocinética [pt] homocinética تلفظ 0 رأی
28/09/2012 reizinho [pt] reizinho تلفظ 0 رأی
28/09/2012 naba [pt] naba تلفظ 0 رأی
28/09/2012 eurritmia [pt] eurritmia تلفظ 0 رأی
28/09/2012 guampa [pt] guampa تلفظ 0 رأی
27/09/2012 pampeano [pt] pampeano تلفظ 0 رأی
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] Caixa Geral de Depósitos تلفظ 0 رأی
26/09/2012 malnascido [pt] malnascido تلفظ 0 رأی
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] ilustre analfabeto تلفظ 0 رأی
26/09/2012 tucanense [pt] tucanense تلفظ 0 رأی
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] Socialismo fabiano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/09/2012 latinidade [pt] latinidade تلفظ 0 رأی
25/09/2012 simbologismo [pt] simbologismo تلفظ 0 رأی
25/09/2012 inserte [pt] inserte تلفظ 0 رأی
25/09/2012 sarrabujo [pt] sarrabujo تلفظ 0 رأی
25/09/2012 baiardo [pt] baiardo تلفظ 0 رأی
25/09/2012 wagnerite [pt] wagnerite تلفظ 0 رأی
25/09/2012 quero-quero [pt] quero-quero تلفظ 0 رأی
25/09/2012 pronunciologia [pt] pronunciologia تلفظ 0 رأی
25/09/2012 incastigável [pt] incastigável تلفظ 0 رأی
25/09/2012 carramanchão [pt] carramanchão تلفظ 0 رأی
25/09/2012 parnamirim [pt] parnamirim تلفظ 0 رأی
25/09/2012 epígeno [pt] epígeno تلفظ 0 رأی
25/09/2012 epinastia [pt] epinastia تلفظ 0 رأی
25/09/2012 patrola [pt] patrola تلفظ 0 رأی
25/09/2012 epimérase [pt] epimérase تلفظ 0 رأی
25/09/2012 poligrafia [pt] poligrafia تلفظ 0 رأی
25/09/2012 tredecilião [pt] tredecilião تلفظ 0 رأی