دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/07/2010 мздоимство [ru] мздоимство تلفظ 0 رأی
20/07/2010 казнокрадство [ru] казнокрадство تلفظ 0 رأی
20/07/2010 казёнщина [ru] казёнщина تلفظ 0 رأی
20/07/2010 казнокрад [ru] казнокрад تلفظ 0 رأی
19/07/2010 очковать [ru] очковать تلفظ 0 رأی
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] Сальвадора Альенде تلفظ 0 رأی
19/07/2010 бакланить [ru] бакланить تلفظ 0 رأی
19/07/2010 крутышка [ru] крутышка تلفظ 0 رأی
19/07/2010 обанкротиться [ru] обанкротиться تلفظ 0 رأی
19/07/2010 круть [ru] круть تلفظ 0 رأی
19/07/2010 побагровел [ru] побагровел تلفظ 0 رأی
19/07/2010 рассекать [ru] рассекать تلفظ 0 رأی
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] Рахмановский (переулок) تلفظ 0 رأی
19/07/2010 айда [ru] айда تلفظ 0 رأی
03/07/2010 славяне [ru] славяне تلفظ 0 رأی
03/07/2010 авансовый [ru] авансовый تلفظ 0 رأی
03/07/2010 коронный [ru] коронный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 короновать [ru] короновать تلفظ 0 رأی
03/07/2010 абстрагировать [ru] абстрагировать تلفظ 0 رأی
03/07/2010 абстрагироваться [ru] абстрагироваться تلفظ 0 رأی
03/07/2010 подмосковный [ru] подмосковный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 портняжка [ru] портняжка تلفظ 0 رأی
03/07/2010 продуцент [ru] продуцент تلفظ 0 رأی
03/07/2010 дратвенный [ru] дратвенный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 абстрагированный [ru] абстрагированный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 абстрактность [ru] абстрактность تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 портной [ru] портной تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 гэбэшник [ru] гэбэшник تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кагэбэшник [ru] кагэбэшник تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кагэбэшный [ru] кагэбэшный تلفظ 0 رأی