دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2010 фолк-рок [ru] фолк-рок تلفظ 0 رأی
04/09/2010 фолить [ru] фолить تلفظ 0 رأی
04/09/2010 газонам [ru] газонам تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 фолкнеровский [ru] фолкнеровский تلفظ 0 رأی
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность تلفظ 0 رأی
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься تلفظ 0 رأی
20/07/2010 нарик [ru] нарик تلفظ 0 رأی
20/07/2010 нарк [ru] нарк تلفظ 0 رأی
20/07/2010 нарики [ru] нарики تلفظ 0 رأی
20/07/2010 нарки [ru] нарки تلفظ 0 رأی
20/07/2010 кислица [ru] кислица تلفظ 0 رأی
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие تلفظ 0 رأی
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный تلفظ 0 رأی
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный تلفظ 0 رأی
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница تلفظ 0 رأی
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга تلفظ 0 رأی
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница تلفظ 0 رأی
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница تلفظ 0 رأی
20/07/2010 мамка [ru] мамка تلفظ 0 رأی
20/07/2010 троечница [ru] троечница تلفظ 0 رأی
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка تلفظ 0 رأی
20/07/2010 огреть [ru] огреть تلفظ 0 رأی
20/07/2010 припереть [ru] припереть تلفظ 0 رأی
20/07/2010 припереться [ru] припереться تلفظ 0 رأی
20/07/2010 обидные [ru] обидные تلفظ 0 رأی
20/07/2010 тупость [ru] тупость تلفظ 0 رأی
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый تلفظ 0 رأی
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный تلفظ 0 رأی
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький تلفظ 0 رأی
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий تلفظ 0 رأی