دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/02/2011 Фалалеевна [ru] Фалалеевна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Фатьянович [ru] Фатьянович تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Фатьяновна [ru] Фатьяновна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Федосовна [ru] Федосовна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Федосиевна [ru] Федосиевна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Федосьевна [ru] Федосьевна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 Федуловна [ru] Федуловна تلفظ 0 رأی
12/02/2011 этнонимия [ru] этнонимия تلفظ 0 رأی
12/02/2011 таскание [ru] таскание تلفظ 0 رأی
12/02/2011 непредусмотренный [ru] непредусмотренный تلفظ 0 رأی
05/02/2011 разновидность [ru] разновидность تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 оттянутый [ru] оттянутый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 лабиализованный [ru] лабиализованный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 лабиализированный [ru] лабиализированный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 округленный [ru] округленный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 дифтонг [ru] дифтонг تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 губно-губной [ru] губно-губной تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 трифтонг [ru] трифтонг تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 аспирация [ru] аспирация تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 заднеязычный [ru] заднеязычный تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 смычный [ru] смычный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 сонант [ru] сонант تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] апикально-альвеолярный تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 фарингальный [ru] фарингальный تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 палатализация [ru] палатализация تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 носовой взрыв [ru] носовой взрыв تلفظ 0 رأی
05/02/2011 аффриката [ru] аффриката تلفظ 0 رأی
05/02/2011 произнесение [ru] произнесение تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 неоднородность [ru] неоднородность تلفظ 0 رأی
05/02/2011 элизия [ru] элизия تلفظ 0 رأی