دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/07/2010 портной [ru] портной تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 гэбэшник [ru] гэбэшник تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кагэбэшник [ru] кагэбэшник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 кагэбэшный [ru] кагэбэшный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кобелина [ru] кобелина تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кобелиный [ru] кобелиный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 странствовавший [ru] странствовавший تلفظ 0 رأی
03/07/2010 функционирующий [ru] функционирующий تلفظ 0 رأی
03/07/2010 интерьер [ru] интерьер تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 экстерьерный [ru] экстерьерный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 вынос [ru] вынос تلفظ 0 رأی
03/07/2010 вынесенный [ru] вынесенный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 выношенный [ru] выношенный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 Ленинградка [ru] Ленинградка تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 хамоватый [ru] хамоватый تلفظ 0 رأی
03/07/2010 душновато [ru] душновато تلفظ 0 رأی
03/07/2010 хамка [ru] хамка تلفظ 0 رأی
03/07/2010 колумбарий [ru] колумбарий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/07/2010 венозный [ru] венозный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 артериальный [ru] артериальный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 внутримышечно [ru] внутримышечно تلفظ 0 رأی
03/07/2010 иньекционный [ru] иньекционный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 гемангиома [ru] гемангиома تلفظ 0 رأی
03/07/2010 внутривенный [ru] внутривенный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 эритема [ru] эритема تلفظ 0 رأی
03/07/2010 Даждьбог [ru] Даждьбог تلفظ 0 رأی
03/07/2010 колонизация [ru] колонизация تلفظ 0 رأی
03/07/2010 комиссионный [ru] комиссионный تلفظ 0 رأی
03/07/2010 комильфо [ru] комильфо تلفظ 0 رأی
03/07/2010 комизм [ru] комизм تلفظ 0 رأی