دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
05/02/2011 носовой взрыв [ru] носовой взрыв تلفظ 0 رأی
03/07/2010 кесарево сечение [ru] кесарево сечение تلفظ 1 رأی
23/06/2010 бульварный роман [ru] бульварный роман تلفظ 0 رأی
23/06/2010 вести переговоры [ru] вести переговоры تلفظ 0 رأی
23/06/2010 линия электропередачи [ru] линия электропередачи تلفظ 0 رأی
23/06/2010 братья и сёстры [ru] братья и сёстры تلفظ 0 رأی
13/06/2010 степень окисления [ru] степень окисления تلفظ 0 رأی
10/06/2010 Иртышский проезд [ru] Иртышский проезд تلفظ 0 رأی
30/05/2010 Отчаянные домохозяйки [ru] Отчаянные домохозяйки تلفظ 0 رأی
26/05/2010 на слух [ru] на слух تلفظ 0 رأی
26/05/2010 при всех [ru] при всех تلفظ 0 رأی
26/05/2010 в сущности [ru] в сущности تلفظ 0 رأی
26/05/2010 не только [ru] не только تلفظ 0 رأی
26/05/2010 вслед за [ru] вслед за تلفظ 0 رأی
26/05/2010 с помощью [ru] с помощью تلفظ 0 رأی
26/05/2010 а затем [ru] а затем تلفظ 0 رأی
26/05/2010 а также [ru] а также تلفظ 0 رأی
26/05/2010 не бойся [ru] не бойся تلفظ 0 رأی
26/05/2010 о том [ru] о том تلفظ 0 رأی
26/05/2010 с каждым [ru] с каждым تلفظ 0 رأی
23/05/2010 иметь место [ru] иметь место تلفظ 0 رأی
11/05/2010 большой козодой [ru] большой козодой تلفظ 0 رأی
11/05/2010 конёк Годлевского [ru] конёк Годлевского تلفظ 0 رأی
11/05/2010 овсянка обыкновенная [ru] овсянка обыкновенная تلفظ 0 رأی
11/05/2010 орёл степной [ru] орёл степной تلفظ 0 رأی
11/05/2010 певчий дрозд [ru] певчий дрозд تلفظ 0 رأی
11/05/2010 солончаковый жаворонок [ru] солончаковый жаворонок تلفظ 0 رأی
11/05/2010 степная пустельга [ru] степная пустельга تلفظ 0 رأی
11/05/2010 стриж чёрный [ru] стриж чёрный تلفظ 0 رأی
11/05/2010 японский перепел [ru] японский перепел تلفظ 0 رأی