دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/09/2012 باز جويي [fa] باز جويي تلفظ 0 رأی
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] باز جويي كردن تلفظ 0 رأی
30/09/2012 ابدیت [fa] ابدیت تلفظ 0 رأی
30/09/2012 بادوام [fa] بادوام تلفظ 0 رأی
30/09/2012 یونسکو [fa] یونسکو تلفظ 0 رأی
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] Ahura Mazda تلفظ 0 رأی
30/09/2012 فائو [fa] فائو تلفظ 0 رأی
30/09/2012 رهبری [fa] رهبری تلفظ 0 رأی
30/09/2012 تهديدآميز [fa] تهديدآميز تلفظ 0 رأی
30/09/2012 لفاظی [fa] لفاظی تلفظ 0 رأی
30/09/2012 ماجرا جو [fa] ماجرا جو تلفظ 0 رأی
22/09/2012 حاشا كردن [fa] حاشا كردن تلفظ 0 رأی
22/09/2012 مغالطه [fa] مغالطه تلفظ 0 رأی
22/09/2012 پارک وی [fa] پارک وی تلفظ 0 رأی
22/09/2012 وی [fa] وی تلفظ 0 رأی
22/09/2012 .منزه [fa] .منزه تلفظ 0 رأی
22/09/2012 حائز [fa] حائز تلفظ 0 رأی
22/09/2012 فاحش [fa] فاحش تلفظ 0 رأی
22/09/2012 نشد [fa] نشد تلفظ 0 رأی
22/09/2012 فاجعه بار [fa] فاجعه بار تلفظ 0 رأی
22/09/2012 برامد [fa] برامد تلفظ 0 رأی
22/09/2012 فدراسیون [fa] فدراسیون تلفظ 0 رأی
22/09/2012 افعی [fa] افعی تلفظ 0 رأی
22/09/2012 قرنیز [fa] قرنیز تلفظ 0 رأی
22/09/2012 فرع [fa] فرع تلفظ 0 رأی
22/09/2012 کتب [fa] کتب تلفظ 0 رأی
22/09/2012 تکمیلی' [fa] تکمیلی' تلفظ 0 رأی
22/09/2012 مزور [fa] مزور تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/09/2012 درایت [fa] درایت تلفظ 0 رأی
22/09/2012 سکسی [fa] سکسی تلفظ 0 رأی