دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/10/2012 ناکاملیت [fa] ناکاملیت تلفظ 0 رأی
01/10/2012 مضاف [fa] مضاف تلفظ 0 رأی
01/10/2012 هل سبز [fa] هل سبز تلفظ 0 رأی
01/10/2012 سر بریدن [fa] سر بریدن تلفظ 0 رأی
01/10/2012 مقر [fa] مقر تلفظ 0 رأی
01/10/2012 طرد [fa] طرد تلفظ 0 رأی
01/10/2012 تقارن [fa] تقارن تلفظ 0 رأی
01/10/2012 بازجويي كردن [fa] بازجويي كردن تلفظ 0 رأی
01/10/2012 وارسي كردن [fa] وارسي كردن تلفظ 0 رأی
01/10/2012 Kish Air [fa] Kish Air تلفظ 0 رأی
01/10/2012 کلمه عبور [fa] کلمه عبور تلفظ 0 رأی
01/10/2012 ریزش کوه [fa] ریزش کوه تلفظ 0 رأی
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] یارا شهیدی تلفظ 0 رأی
01/10/2012 sotoudeh [fa] sotoudeh تلفظ 0 رأی
01/10/2012 وفاق [fa] وفاق تلفظ 0 رأی
01/10/2012 تعرض [fa] تعرض تلفظ 0 رأی
30/09/2012 نره‌خر [fa] نره‌خر تلفظ 0 رأی
30/09/2012 کارتک [fa] کارتک تلفظ 0 رأی
30/09/2012 عتبات [fa] عتبات تلفظ 0 رأی
30/09/2012 سوگماد [fa] سوگماد تلفظ 0 رأی
30/09/2012 اکنکار [fa] اکنکار تلفظ 0 رأی
30/09/2012 کولدیسک [fa] کولدیسک تلفظ 0 رأی
30/09/2012 برم [fa] برم تلفظ 0 رأی
30/09/2012 آواتار [fa] آواتار تلفظ 0 رأی
30/09/2012 ذيربط [fa] ذيربط تلفظ 0 رأی
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] اتحاد شوروی تلفظ 0 رأی
30/09/2012 متواری [fa] متواری تلفظ 0 رأی
30/09/2012 تفحص [fa] تفحص تلفظ 0 رأی
30/09/2012 کارکرد [fa] کارکرد تلفظ 0 رأی
30/09/2012 مسری [fa] مسری تلفظ 0 رأی