دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2017 ماسوا [fa] ماسوا تلفظ 0 رأی
28/12/2017 چه خَبَر [fa] چه خَبَر تلفظ 0 رأی
28/12/2017 آفَرین [fa] آفَرین تلفظ 1 رأی
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] جنگ زدہ تلفظ 0 رأی
28/12/2017 دستیاب [fa] دستیاب تلفظ 0 رأی
28/12/2017 نظرانداز [fa] نظرانداز تلفظ 0 رأی
28/12/2017 ملانین [fa] ملانین تلفظ 0 رأی
28/12/2017 غیر یقینی [fa] غیر یقینی تلفظ 0 رأی
28/12/2017 حصول مقصد [fa] حصول مقصد تلفظ 0 رأی
28/12/2017 دانشورانه [fa] دانشورانه تلفظ 0 رأی
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] رشید بهبودف تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بد یمن [fa] بد یمن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 خوفناک [fa] خوفناک تلفظ 0 رأی
06/10/2012 لودگی [fa] لودگی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 مهمیز [fa] مهمیز تلفظ 0 رأی
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] کلاه شرعی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 فتنه [fa] فتنه تلفظ 0 رأی
06/10/2012 پیکارجوی [fa] پیکارجوی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 جديت [fa] جديت تلفظ 0 رأی
06/10/2012 اصناف [fa] اصناف تلفظ 0 رأی
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] پلیس ضد شورش تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بی کفایت [fa] بی کفایت تلفظ 0 رأی
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] نیروی انتظامی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] از سرگرفتن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 خلا صه [fa] خلا صه تلفظ 0 رأی
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] ادامه يافتن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بي ميل [fa] بي ميل تلفظ 0 رأی
03/10/2012 عمده فروش [fa] عمده فروش تلفظ 0 رأی
03/10/2012 خرده فروش [fa] خرده فروش تلفظ 0 رأی
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] گاه‌شماری تلفظ 0 رأی