دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2012 بد یمن [fa] بد یمن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 خوفناک [fa] خوفناک تلفظ 0 رأی
06/10/2012 لودگی [fa] لودگی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 مهمیز [fa] مهمیز تلفظ 0 رأی
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] کلاه شرعی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 فتنه [fa] فتنه تلفظ 0 رأی
06/10/2012 پیکارجوی [fa] پیکارجوی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 جديت [fa] جديت تلفظ 0 رأی
06/10/2012 اصناف [fa] اصناف تلفظ 0 رأی
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] پلیس ضد شورش تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بی کفایت [fa] بی کفایت تلفظ 0 رأی
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] نیروی انتظامی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] از سرگرفتن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 خلا صه [fa] خلا صه تلفظ 0 رأی
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] ادامه يافتن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بي ميل [fa] بي ميل تلفظ 0 رأی
03/10/2012 عمده فروش [fa] عمده فروش تلفظ 0 رأی
03/10/2012 خرده فروش [fa] خرده فروش تلفظ 0 رأی
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] گاه‌شماری تلفظ 0 رأی
03/10/2012 نوسانات [fa] نوسانات تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/10/2012 جواز [fa] جواز تلفظ 0 رأی
03/10/2012 اجازه‌نامه [fa] اجازه‌نامه تلفظ 0 رأی
03/10/2012 جنايتکار [fa] جنايتکار تلفظ 0 رأی
03/10/2012 پاککن [fa] پاککن تلفظ 0 رأی
03/10/2012 احتمال داشتن [fa] احتمال داشتن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رونیز [fa] رونیز تلفظ 0 رأی
02/10/2012 سن مارینو [fa] سن مارینو تلفظ 0 رأی
02/10/2012 کیریباتی [fa] کیریباتی تلفظ 0 رأی
02/10/2012 تشکیلات [fa] تشکیلات تلفظ 0 رأی
02/10/2012 حبس خانگی [fa] حبس خانگی تلفظ 0 رأی